ADANA Su Deposu Temizliði

ADANA ili ve ilçelerinde su deposu temizliði hizmeti veren þirketimiz Depotem LTD. ÞTÝ. 1995 yýlýnda Türkiye’de ilk defa su deposu temizlik iþlemlerini kurumsal olarak baþlatan firmadýr. Su depolarý Günümüzde çok yaygýn olarak kullanýlan yardýmcý bölümler arasýnda yer almaktadýr. Apartman yaþamanýn zorluklarý içinde olan zaman zaman su kesilmeleri ve suda yaþanan problemler ile ilgili sorunlarda kullanýmýnýz için Ekstra kapasite sunan su depolarý bu yönüyle bakýldýðýnda büyük önem taþýyor. Fakat suyun hayat verici özelliðinin bir yan etkisi olarak da uzun süre sirkülasyonu olmayan ya da sirkülasyonu olsa dahi þehir þebeke suyu ile beslenen depolar bakteri ve mikrop üretebiliyor. Ayrýca Suyun yaþamýn en kolay filizlendiði alanlar olmasý yosunlarýn su deposu içinde oluþabilmesine ortam hazýrlýyor. Bu yosunlarýn engellene bilmesi için su deposu yönetmeliði ile belediyelerin yayýnlamýþ olduðu bir takým önlemler söz konusudur. ADANA Su Deposu Temizliði þirketi olarak size en uygun fiyatlý su deposu dezenfekte hizmetini en kýsa sürede programlayabilecek teknik donaným ve tecrübeye sahip firma DEPOTEM’dir.
ADANA SU DEPOSU TEMÝZLÝÐÝ

Su Depolarýný Saðlýklý ve Doðru Þekilde Nasýl Kullanýrým?

ADANA Su Deposu Temizliði FirmasýSu deposu teknik þartnamesi veya su deposu yönetmeliði içerisinde tanýmlanan bu prosedürler, su deposunun nasýl ve kim tarafýndan temizlenmesi gerektiðini yönelik açýklamalarý içinde barýndýrýyor. Su deposunun temizlenebilmesi için belediyelerin ve saðlýk bakanlýklarýnýn yetkilendirilmiþ olduðu þirketler bu iþlemi yapmakla yükümlü. Su deposu temizliði için mutlaka bu þirketlerden yardým alýnmalý ve piyasada yer alan su deposu kimyasallarý ile kesinlikle iþlemi yapýlmamalýdýr. Zira insan saðlýðýný doðrudan etkileyen su deposu ve su söz konusu olduðunda temizlikler de yapýlan yanlýþ bir adým yasal olarak son derece tehlikeli durumlarla karþýlaþýlabilinmesini de beraberinde getirmektedir. Ýnsan saðlýðýný doðrudan etkileyen bir iþlem olan bu su tanký temizliði iþlemini ADANA bölgesi ve çevresinde en kaliteli ve en uygun fiyatlarla sunan DEPOTEM LTD. ÞTÝ.’nden Saðlýk Bakanlýðý Onaylý su deposu temizlik dezenfektaný ile temizlik hizmet veren firmamýzdan öðrenebilirsiniz.Su deposu nasýl temizlenir ? sorusunun en doðru cevabý öncelikli olarak en uygun su deposu temizliði yapýlan þirket ile iletiþim kurmaktýr. Çünkü söz konusu þirketler farklý su depolarýna karþý farklý temizlik önlemleri ile ve farklý kimyasal ilaçlar ile müdahale etmektedir. Bu yüzden su deposu temizliðinde eðitim almamýþ olan ve sertifika sahibi olmayan kiþilerin müdahale etmemesi büyük önem taþýmaktadýr. Su deposu temizliði için betonarme su depolarýna metal su depolarýna ve plastik su depolarýnda farklý iþlemler uygulanmalýdýr. Ayrýca bu iþlemlerin yapýlýþ sýralarý forumlar ile belirlenmiþ olmalý temizlik iþlemi sona erdikten sonra mutlaka su deposuna verilen þebeke suyu kimyasal analizlerden geçirilerek belgelendirilmeleridir. Bu temizliðin belgelendirilmesi suyun içilebilir deðerler içinde olduðunu göstermekte olup olasý bir yan etki durumunda söz konusu belgeler yasal evrak olarak iþlem göreceklerdir. Bu yüzden Apartman yöneticileri söz konusu evraklarý mutlaka bir sonraki periyodik bakýma kadar saklamalýdýr.
ADANA Su Deposu Temizliði

ADANA Su Deposu Temizliði Tutanaðý ve Su Deposu Temizlik Þartnamesi Nasýl Olmalýdýr?

Ülkemizde su depolarý yaygýn olarak kullanýlmaya baþlanmasý ile birlikte bir baþka önemli konuda ortaya çýkmýþtýr. Su deposu teknik þartnamesi gereðince düzenli olarak temizlik iþlemlerinden geçirilmelidir yani yaþadýðýnýz bölgenin su deðerleri göz önünde bulundurularak belediyeler tarafýndan yayýnlanmýþ olan su deposu temizlik þartnamesi gereðince düzenli olarak periyodik bakýmlardan geçirilmesi gerekmektedir. Su depolarýnýn özellikle þehir þebeke suyunun kirli olduðu bölgelerde daha sýk temizlik ihtiyacý duyduðu bilinmektedir. Altý aylýk süre maksimum olup Apartman yöneticisi görevi üstlenen kiþilerin düzenli olarak þu depolarýnýn temizliði konusunda kontrolleri yapmasý gerekmektedir. Bu kontroller sadece gözle olmalý yosun toprak ve renk deðiþikliði gibi durumlarda mutlaka su deposu temizliði yapýlan þirketlerle iletiþim kurulmalýdýr. ADANA Su deposu temizliði yapan firmalar ve su deposu temizliði talep eden kiþilerin yapmakta olduðu yükümlülükler yasal zorunluluklar ile belirlenmiþtir. Su deposu temizliði yaptýrmak isteyen kiþilerin muhakkak su deposu temizliðini bu konuda yetki sahibi olan ve gerekli eðitimleri almýþ kimyasal ilaç kullanma prosedürleri ne uygun hareket edebilen þirketlerden talep etmesi büyük önem göstermektedir. Su deposu temizliði yönetmelik ve kanunlarýna baktýðýmýzda su deposu temizliðinin yapýlabilmesi için öncelikle su deposuna ihtiyaç duyulmayan yani hafta içi bir gün seçilmesi büyük önem göstermektedir. Durum tamamen su deposuna olan ihtiyacý azaltýp daha geniþ bir zaman diliminde temizliðin daha hijyenik olarak zaman baskýsý olmadan yapýlabilmesi için seçildiði göze çarpmaktadýr.
DEPOTEM LTD. ÞTÝ. olarak bizlerden su deposu dezenfekte hizmeti almak için web sitemizdeki www.depotem.com adresinden bizlere ulaþabilir, ya da +90216 464 28 67 ve +90212 424 10 64 numaralý telefon numaralarýmýz ile bizlerle iletiþime geçebilirsiniz. ADANA ve çevresine en yakýn zamanda randevu oluþturulacak ve en uygun su deposu temizleme fiyatý ile hizmet verilecektir.
ADANA Su Deposu Temizliði Firmasý Telefon Numarasý

ADANA Su Deposu Temizleme Firmalarý

Su deposu temizleme isteyenlerin bilmesi gereken su deposu nasýl temizlenir? sorusuna verilecek cevap sadece teknik þirketler ve eðitim almýþ personeller ile yapýlacaðýdýr. Zira bu temizlik iþlemleri sýrasýnda kullanýlan kimyasal ilaçlar su deposunun içinden durulanmalý ve tamamen ayrýþtýrýlmalýdýr. Aksi takdirde kimyasal ilaçlar insan saðlýðýna olumsuz etki edecek sonuçlarý doðurabilmektedir. Ayrýca yetkilendirilmiþ bir temizlik þirketi ile iletiþime geçilmeli bu doðrultuda muhakkak temizlik sonrasý Forum saklanmalýdýr. Olasý bir anormal durumda bu teknik Forum yasal delil olarak kabul edilmektedir. Formun altý ay süreyle yani bir sonraki temizlik formuna kadar muhafaza edilmesi büyük önem göstermektedir. Formu düzenleme yetkisi olmayan þirketler kesinlikle temizlik için de yetkilendirilmemelidir.

ADANA Su Deposu Temizliði Fiyatlarý Nedir?

Su deposu temizliði yönetmelik ve kanunlarý gereðince gerekli eðitimleri almýþ ve su deposu temizliði sonrasýnda gerekli resmi evraklarý düzenleyebilecek þirketler su deposu temizliðinde tercih edilmesi hususu olasý bir problem durumunda düzenlenen forumlarý yasal evrak olarak talep edilebilecek olmasýndan kaynaklanmaktadýr. Yani su deposu temizliði yapan firmalar su deposu temizliði sýrasýnda yaptýðý bütün iþlemleri form ile kanýtlamalý ve bu formlarýn sonunda su deposu içinde yapýlan içilebilir analizlerini yaptýrarak su deposu temizliði formu ile birleþtirilmelidir. Bu analizler suyun içim kalitesinin normal deðerlere döndüðünü göstermektedir. Yani yapýlan kimyasal ilaçlama sonrasý depo durulanarak artýk normal kullaným için hizmet verebilecek standartlara ulaþmalýdýr.

ADANA SU DEPOSU NASIL TEMÝZLENÝR?

ADANA Su deposu temizliði iki ayrý evrede yapýlýr. Ýlk olarak su deposundaki kirli atýkalr camur kil ve oynak parçalarýn çýkarýldýðý mekanik temizlik, ikinci olarak da Saðlýk Bakanlýðý’nýn Ruhsat verdiði dezenfektan listesinde bulunan ürünlerle yapýlan hijyenik temizlik ve dezenfeksiyon iþlemidir. Peki su deposu temizlik aþamalarý nelerdir?
ADANA su deposu temizliði firmasýný aradýktan sonra; Su Deposu Temizliði yaptýrmadan önce ne yapmalýyým diye düþünüyorsanýz;
Müþteri tarafýndan yapýlacak iþlemler sadece þunlardýr;
1. Randevu gününü belirler
2. Depo içerisindeki mevcut su miktarý müþteri tarafýndan, randevu gününde hidrofor seviyesine kadar tüketilmelidir.
Su deposu temizlik firmasýnýn yapacaklarý;
1. Depo içerisindeki temizlik için gerekli ekipman ve ýþýklandýrma saðlar,
2. Depoda kalan az miktardaki su dalgýç ve pompa yoluyla giderden tahliye eder,
3. Basýnçlý kompresörle kir sökücü madde kullanarak deponun duvarlarýnda oluþan kirlerin çözülmesini saðlar,
4. Dipte oluþan tortu ve çamur dalgýç pompa ile depo dýþýna verir,
5. Ýlaçlamadan sonra tekrar temiz basýnçlý suyla duvar ve taban temizliði ve durulama iþlemi yapar,
6. Temizlenmiþ depoya su alýmýyla birlikte fiziksel temizlik ve kimyasal dezenfeksiyon iþlemi bitirilmiþ olur.

Su Deposu Temizliði Nasýl Yapýlýr?

Su deposu temizliði yapýlmadan önce gerekli analizleri yapar ve temizlik için önce randevu verir. Ardýndan su hidrofor seviyesine kadar kullandýrýlýr. Temizlikten önce su deposu havalandýrma iþlemi yapýlýr. Su deposuna firma çalýþanlarý DEZENFEKTE EDÝLMÝÞ ve tek kullanýmlýk, galoþ, bone ve lastik çizme giyerek hijyene uygun bir þekilde su deposuna inerler. Kalan suyu tamamen boþaltýlýr. Su deposunun yüzeyinde kalan kum, çakýl, çamur gibi kirli maddeler yüzeyden arýndýrýlarak basýnçlý suyla temizlenir. Su deposu fayanslýysa uygun temizlik maddesi kullanýlarak sararan yerlere müdahale edilir. Eðer betonarme su deposu temizliði yapýlacaksa bu malzemeye uygun biyosidal temizlik maddeleri uygulanýr. Ardýndan durulama iþlemine geçilir. Durulama iþleminden sonra, depodaki kirli su tamamen boþaltýlýr depo iyice temizlendikten sonra temiz suya KLOR EKLENMEZ!. Temizlik yapýldýktan sonra bu iþi yapan firma mutlaka yaptýðý temizlik hakkýnda detaylý RAPOR hazýrlayarak temizliði yaptýran kiþilere sunmasý gerekmektedir. Evsel su depolarý her yýl denetlenmeli ve PERÝYODÝK OLARAK temizlenmeli ve daha sonra dezenfekte edilmelidir.
Aþaðýdaki yöntem, depoyu dezenfekte etme prosedürünüü ve gerektiðinde ilgili servisleri kapsar. Servislerin dezenfekte edilecek olup olmadýðý müþterilerin isteklerine ve pratik olup olmamasýna baðlý olacaktýr. Sürekli kullanýlan bir otelde aþaðý hizmetlerin dezenfekte edilmesi mümkün olmayacaktýr.

Su deposu temizliðinde Ýþ Saðlýðý Ve Güvenliði

Prosedür için genel risk deðerlendirmesini gözden geçirin ve gerekli tüm kontrol önlemlerinin yerine getirildiðinden ve kimyasallarýn taþýnmasýnda doðru kýyafetin giyildiðinden emin olun.

Su deposu temizlik Prosedürü

Dezenfeksiyon öncesinde depo fiziksel olarak temizlenmelidir. Durumuna baðlý olarak, bu sadece birikmiþ tortularý veya kazýma, kumlama ve boyama için yüzey hazýrlamak için tel fýrçalama gibi iþlemlerin yapýlmasýný içerebilir. Bir deponun dezenfeksiyon iþleminden önce, yeterince temizlendiðinden emin olmak için daima kontrol edilmelidir. Dezenfeksiyon prosedürü aþaðýda detaylandýrýlmýþtýr.
Su deposu temizlik talimatýna uygun bir hizmet için tek yapmanýz gereken ADANA su deposu temizlik firmasý 0216 464 28 67 ve 0212 424 10 64 nolu hattýmýzdan bizleri aramaktýr.

Su Deposu Temizlik Þartnamesi- DEPOTEM LTD. ÞTÝ.

ADANA Su Deposu TemizliðiOkularda ve firmalarda bazen su deposu tekmik þartnamesi sorulmaktadýr. Resmi olarak yayýnlanmýþ; Su deposu temizlik þartnamesi olarak belirlenen net bir þartname yoktur. Su deposunun temizlenme evrelerine göre içerikleri barýndýrmamaktadýr. Yani betonarme su deposu metal su deposu ve plastik su deposu temizlik þartnameleri farklýlýk gösterebilmektedir. Fakat bu farklýlýklarý sadece temizlik þirketlerine sunulmuþ olan yasal kimyasallar doðrultusunda temizliðin önü açýlmýþtýr. Aksi takdirde oluþacak bütün sorumluluklardan apartmanlarda temizliði yaptýrmakla görevli olan yöneticiler sorumlu tutulmaktadýr. Bu yüzden su deposu mutlaka periyodik olarak 6 ayda bir kez yaptýrmayý unutmayýnýz. Ayrýca su deposunun kirlilik oranlarý þehir þebeke suyuna baðlý olabilmekle birlikte temizlik ihtiyaçlarý daha sýk ortaya çýkabildiði için haftalýk olarak deponun gözle kontrolü tamamen apartman yöneticilerinin sorumluluðunda olan bir konudur.

SU DEPOSU TEMÝZLÝK FÝRMALARI SEÇÝMÝ

Su insanlar için ne kadar gerekli ise suyun temizliði de insan saðlýðý açýsýndan o kadar önemlidir. Suyun temizlenmesi kiþiye ulaþmadan önce mutlaka baþlatýlmalýdýr. Bunun içinde su depolarýnýn hijyeni ve temizliði çok önemlidir. Binalarýn su depolarýnýn temizliði ve dezenfektasyonu insan saðlýðý ve bina temizliði açýsýndan ayrýca önem arz eden bir durumdur. Bundan dolayý insan saðlýðý ve çevre saðlýðý açýsýndan su depolarýnýn temizliði yýlda en az 2 defa temizlenmelidir. Anadolu ve Avrupa Yakasý’nda hizmetveren su deposu temizlik firmalarý vardýr. Su deposu temizliði ve dezenfeksiyonu için firma seçimleri belli baþlý kriterlere göre yapýlmalýdýr. Bunlardan en önemlisi halk saðlýðý il müdürlüðü tarafýndan biyosidal ürün izin belgesinin tercih edilecek firmada bulunmasý gereklidir. Bunun yaný sýra firma seçiminde nasýl temizlik yapýldýðý hangi aletler kullanýldýðý incelenmelidir. Su deposu çok zahmetli ve profesyonel bir iþçilik gerektirir. Bunun içinde bu temizliði yapan firmanýn bu temizlik hakkýnda konusunda uzman kadrosu olmalý ve su deposu temizliði mevzuata hakim olmalýdýr. Firma bu yönetmelikte belirttiði belirli baþlý kriterleri yerine getirmedikçe yapýlan iþ bir yandan eksik kalacaktýr. Temizlik yapacak firma su deposu kapasite hesabýna göre fiyat belirlemelidir. Bu belirlenen fiyatlarda piyasa þartlarýnda olup olmadýðý ve þirfekit çalýþanlarýnýn hakkýný ödeyip ödemediði, güvenlikleri için harcama yapýp yapmadýðý da mutlaka kontrol edilmelidir.

ADANA Bölgesinde Su Deposu Temizliði Nasýl Yapýlýr?

 • Hijyen koþullarý hazýrlanýr, malzeme kontrolü yapýlýr.
 • Ýç aydýnlatma güvenli ve hazýr hale getirilir.
 • Olasý kazalara karþý önlemler gözden geçirilir.
 • Depo içinde kalan bütün su dýþarý mümkünse rögar sistemime boþaltýlýr.
 • 150 bar basýnçlý tazyikli suyla depo yüzeyi iyice yýkanýr.
 • Saðlýða zararsýz kimyasal su deposu dezenfekte malzemeleri ile depo yüzeyindeki kirlerin çözülmesi iþlemi yapýlýr.
 • Dipte yeniden biriken ilaçlý su yine rögara atýlýr.
 • Durulama yapýlýr.
 • Ýþlemleri tamamlanmýþ olan depoya temiz su alýnarak gerek görülürse müþteri tarfýndan su tahliline gönderilebilir. pH ve Klor deðerlerine bakýlýr. Ardýndan bir teknik rapor düzenlenir. Tüm iþlem bu þekilde sona ermiþ olur.

Su deposu yalýtýmýný düzenli aralýklarla yaptýrmak zorunlu deðildir. Bu konu zamanla ülkemizdeki genel bilinç yükseldikçe zorunluluk olarak hissedilecektir. Zira içindeki suyu temiz tutamayan bir depoya su deposu temizliði ilacý kullanmak günü kurtarmak adýna son derece anlamsýz ve iþlevsiz bir hareket olur.
ADANA ADANA Su Deposu Temizliði Ucuz

ADANA Su Deposu temizlik hizmeti ile ilgili sýk sorulan sorular ve cevaplar.

 • Türkiye’de hangi illerde ve Ýstanbul’ un hangi semtlerinde hizmet veriyorsunuz?
 • Temizlik yapýlýrken suyum kesilecek mi?
 • Temizlenen depoya ekstra klor atýlmalý mý?
 • Su deposu temizliði yaptýrmadýðýmda herhangi bir hastalýk bulaþma riski var mý?
 • Su deposu temizliði yaptýrýlmasý zorunlu bir hizmet midir?
 • Su deposu temizliði yapýlýrken su tesisatý temizliði yaptýrýlmasý gerekir mi?
 • Su deposu temizliði hizmeti sýrasýnda elektrik baðlantýsý gerekli mi?
 • Su deposu temizliði her türden depoya yapýlýyor mu?
 • Su deposu temizliði esnasýnda insan gücüyle taþýnamayacak kadar balçýk ve kum çýkmasý durumunda ne yapýlýr?
 • Su deposu temizliði esnasýnda depo çalýþýr ekipmanlarýn da bir problem tespit edilirse ne yapýlýr?
 • Su deposu nasýl temizlenir?
 • Su deposu izolasyonu yýlýn hangi ayýnda yaptýrýlmalýdýr ?
 • Su depomu ne kadar sürede temizlettirmeliyim?
 • Su depolarý sürekli kullanýlmalý mýdýr?
 • Kirli su depolarý saðlýðýmýzý nasýl etkiler?
 • Depoyu temizlerken kullanýlan ekipmanlar nelerdir?
 • Depodaki su nasýl boþaltýlacak?
 • Depo temizliði ile ilgili randevuyu kaç gün önceden almalýyýz?
 • Depo izolasyonum için hangi yöntemi seçmeliyim?
 • Beton su deposuna membran mý yoksa süreme bazlý yalýtým yaptýrmalýyým?
 • Su hangi sebeple kokar?
 • Kokusu kötü olan su herhangi bir hastalýk yapar mý?
 • Su deposu temizliði ve dezenfektesi nasýl yapýlmalýdýr?
 • Su deposu temizliði yaptýrmazsak ne olur?
 • Su deposu temizliðinde kullanýlan kimyasallar nelerdir?
 • Su deposunu neden temizletmeliyiz?
 • Su deposu temizliklerini denetleyen resmi bir kurum var mý?
 • Su deposu neden yosun tutar?
 • Su deposu yosun sorununu nasýl çözeriz?
 • Kirli su deposunda hangi bakteriler ürer?
 • Gelen kirli suyun kombi, ýsýnma petekleri, çamaþýr makinesi ve bulaþýk makinesine zararý var mý?
 • Su analizinde Koliform bakterisi çýktý ne yapmalýyým?
 • Su analizinde Enterekok ve E-Coli bakterisi çýktý ne yapmalýyým?
 • Su deposunda bakteri çýkarsa tesisat temizliði yaptýrmamýza gerek var mý?
 • Su deposu temizlik hizmeti veren firmalarýn sahip olmasý gereken belgeler nelerdir?
 • Su depo temizlik ve dezenfektesi ayrý iþlemler mi?
 • Su deposu temizliði teknik þartnamesi bulunur mu?
 • Ýçme suyu deposu temizlenir mi?
 • Apartman su deposu temizliði hangi aralýkta yaptýrýlmalýdýr?
 • Yangýn ve yaðmur suyu depolarý temizlenir mi?
 • Su deposu temizlik fiyatlarý nedir?

ADANA Su Deposu Temizliði Nasýl Uygulanýr?

ADANA içinde kullanýlan su tanký çeþitleri þunlardýr;

1. Beton üzerine fayans kaplama yapýlmýþ su depolarý
2. Beton su depolarý
3. Beton ya da fayans üzerine kaplanmýþ PVC Membran su depolarý
4. Plastik, Polietilen, fiber su depolarý
5. Paslanmaz, çelik su depolarý
6. Sac, galvaniz su depolarý

Sýklýkla kullanýlan su depolarýnýn yapý ve þekilleri þunlardýr;
1.Dört kenar su depolarý
2. Dikdörtgen su depolarý
3. Silindir su depolarý
4. Ara bölmeli, geçiþli su depolarý
5. Ýçme suyu, yaðmur suyu, ham su, yumuþatma suyu, kullaným suyu, arýtma suyu, yangýn su depolarý
ADANA Su Deposu Temizliði Personeli

ADANA içinde ve çevresinde, ADANA su deposu temizliði fiyatlarý için þirketimiz ile iletiþime geçebilirsiniz.

Depotem Ltd. Þti’nin bu ilde su deposu temizlik firmasý olarak hizmet verebileceði ilçeler þunlardýr:

ALADAÐ Su Deposu Temizliði

SAÝMBEYLÝ ilçesinde verdiðimiz diðer hizmetlerimiz:

SAÝMBEYLÝ Su Deposu Ýzolasyonu

CEYHAN Su Deposu Temizliði

FEKE Su Deposu Temizliði

ÝMAMOÐLU Su Deposu Temizliði

KARAÝSALI Su Deposu Temizliði

KARATAÞ Su Deposu Temizliði

KOZAN Su Deposu Temizliði

POZANTI Su Deposu Temizliði

SAÝMBEYLÝ Su Deposu Temizliði

SEYHAN Su Deposu Temizliði

TUFANBEYLÝ Su Deposu Temizliði

YUMURTALIK Su Deposu Temizliði

YÜREÐÝR Su Deposu Temizliði